+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
آزاده راد, مدرک آموزشی میکاپ , مدرک میکاپ, آموزش میکاپ, مدرک آموزشی میکاپ آزاده راد,  مدرک میکاپ آزاده راد

خانم آزاده راد,  شماره ثبتی  4593 در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره میکاپ را گذرانیده است.