+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
حلیم خاتون درویشی مدرک آموزشی پوست, مدرک پوست, آموزش پوست, مدرک آموزشی پوست حلیم خاتون درویشی,  مدرک پوست حلیم خاتون درویشی

خانم حلیم خاتون درویشی شماره ثبتی  4587در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره پوست را گذرانیده است.