+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
رومینا امینی مدرک آموزشی ناخن , مدرک ناخن, آموزش ناخن, مدرک آموزشی ناخن رومینا امینی,  مدرک ناخن رومینا امینی

خانم رومینا امینی شماره ثبتی  4597در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره ناخن را گذرانیده است.