+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
زینب زارعی, مدرک آموزشی لیفت و لمینت مژه و ابرو, مدرک لیفت و لمینت مژه و ابرو, آموزش لیفت و لمینت مژه و ابرو, مدرک آموزشی کراتین و احیا زینب زارعی,  مدرک کراتین و احیا زینب زارعی

زینب زارعی شماره ثبتی  4564 در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره لیفت و لمینت مژه و ابرو-کراتین و احیا را گذرانیده است.