+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
زینب کروشاوی, مدرک آموزشی شینیون, مدرک آرایش دائم , آموزش آرایش دائم , مدرک آموزشی ,  مدرک آرایش دائم زینب کروشاوی زینب کروشاوی مدرک آموزشی آرایش دائم, مدرک آرایش دائم, آموزش آرایش دائم, مدرک آموزشی آرایش دائم زینب کروشاوی,  مدرک آرایش دائم زینب کروشاوی

خانم زینب کروشاوی شماره ثبتی 4592در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره  آرایش دائم را گذرانیده است.