+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
سحر جهانشهاهی, مدرک آموزشیهیالورن پن و دستیار پزشک زیبایی, مدرکهیالورن پن و دستیار پزشک زیبایی, آموزشهیالورن پن و دستیار پزشک زیبایی , مدرک آموزشی هیالورن پن و دستیار پزشک زیبایی سحر جهانشهاهی،

سحر جهانشاهی,  شماره ثبتی   4556 در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، آموزشی هیالورن پن و دستیار پزشک زیبایی را گذرانیده است.