+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
, شیرین شهریاری مدرک آموزشی, میکروبلیدینگ مدرک میکروبلیدینگ, آموزش میکروبلیدینگ, مدرک آموزشی میکروبلیدینگ شیرین شهریاری,  مدرک میکروبلیدینگ شیرین شهریاری

خانم شیرین شهریاری شماره ثبتی  4580 در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره میکروبلیدینگ را گذرانیده است.