+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
صدیقه سجادیان مدرک آموزش کراتین و صافی مو, مدرک کراتین و صافی مو, آموزش کراتین و صافی مو, مدرک آموزشی کراتین و صافی مو صدیقه سجادیان,  مدرک کراتین و صافی مو صدیقه سجادیان صدیقه سجادیان مدرک آموزشی ریباندینگ, مدرک ریباندینگ, آموزش ریباندینگ, مدرک آموزشی ریباندینگ صدیقه سجادیان,  مدرک ریباندینگ صدیقه سجادیان

صدیقه سجادیان شماره ثبتی  4562در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره کراتین و صافی مو،ریباندینگ را گذرانیده است.