+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
فاطمه البوشوکه, مدرک آموزشی شینیون, مدرک شینیون, آموزش شینیون, مدرک آموزشی شینیون فاطمه البوشوکه,  مدرک شینیون فاطمه البوشوکه

خانم فاطمه البوشوکه,  شماره ثبتی  4558 در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره شینیون را گذرانیده است.