+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
فرخنده مردانی, مدرک آموزشی شینیون, مدرک شینیون, آموزش شینیون, مدرک آموزشی شینیون فرخنده مردانی,  مدرک شینیون فرخنده مردانی فرخنده مردانی, مدرک آموزشی میکاپ, مدرک میکاپ, آموزش میکاپ, مدرک آموزشی میکاپ فرخنده مردانی,  مدرک میکاپ فرخنده مردانی فرخنده مردانی, مدرک آموزشی شینیون, مدرک شینیون, آموزش شینیون, مدرک آموزشی شینیون فرخنده مردانی,  مدرک شینیون فرخنده مردانی فرخنده مردانی, مدرک آموزشی میکاپ, مدرک میکاپ, آموزش میکاپ, مدرک آموزشی میکاپ فرخنده مردانی,  مدرک میکاپ فرخنده مردانی

خانم فرخنده مردانی,  شماره ثبتی  3975 در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره شینیون و میکاپ را گذرانیده است