+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
مریم گلکار دستجردی, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس, مدرک مربیگری و تربیت مدرس, آموزش مربیگری و تربیت مدرس, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس مریم گلکار دستجردی,  مدرک مربیگری و تربیت مدرس مریم گلکار دستجردی

 خانم مریم گلکار دستجردی,  شماره ثبتی  1288936141  در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره مربیگری و تربیت مدرس را گذرانیده است.