+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
معصومه یزدانی, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس, مدرک مربیگری و تربیت مدرس, آموزش مربیگری و تربیت مدرس, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس معصومه یزدانی,  مدرک مربیگری و تربیت مدرس معصومه یزدانی

 خانم معصومه یزدانی,  شماره ثبتی  2300404516  در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره مربیگری و تربیت مدرس را گذرانیده است.