+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
ملیحه عبداللهی ریزی, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس, مدرک مربیگری و تربیت مدرس, آموزش مربیگری و تربیت مدرس, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس ملیحه عبداللهی ریزی,  مدرک مربیگری و تربیت مدرس ملیحه عبداللهی ریزی

 خانم ملیحه عبداللهی ریزی,  شماره ثبتی  1160064253  در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره مربیگری و تربیت مدرس را گذرانیده است.