+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
مهتاب طاهری راد, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس, مدرک مربیگری و تربیت مدرس, آموزش مربیگری و تربیت مدرس, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس مهتاب طاهری راد,  مدرک مربیگری و تربیت مدرس مهتاب طاهری راد

 خانم مهتاب طاهری راد,  شماره ثبتی  6209663133  در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره مربیگری و تربیت مدرس را گذرانیده است.