+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
مهتاب مقیمی, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس, مدرک مربیگری و تربیت مدرس, آموزش مربیگری و تربیت مدرس, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس مهتاب مقیمی,  مدرک مربیگری و تربیت مدرس مهتاب مقیمی

 خانم مهتاب مقیمی,  شماره ثبتی  1239938969  در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره مربیگری و تربیت مدرس را گذرانیده است.