+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
, مونا میلادی اصفهانی مدرک آموزشی میکاپ , مدرک میکاپ, آموزش میکاپ, مدرک آموزشی ,  مدرک میکاپ مونا میلادی اصفهانی مونا میلادی اصفهانی مدرک آموزشی میکاپ, مدرک میکاپ, آموزش میکاپ مدرک آموزشی میکاپ مونا میلادی اصفهانی,  مدرک میکاپ مونا میلادی اصفهانی

خانم مونا میلادی اصفهانی شماره ثبتی 4588در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره  میکاپ را گذرانیده است.