+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
نسترن حیدری, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس, مدرک مربیگری و تربیت مدرس, آموزش مربیگری و تربیت مدرس, مدرک آموزشی مربیگری و تربیت مدرس نسترن حیدری,  مدرک مربیگری و تربیت مدرس نسترن حیدری

 خانم نسترن حیدری,  شماره ثبتی  5100129026  در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره مربیگری و تربیت مدرس را گذرانیده است.