+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
هلیا خدری, مدرک آموزشی تتو, مدرک تتو, آموزش تتو, مدرک آموزشی تتوهلیا خدری,  مدرک تتو هلیا خدری

خانم هلیا خدری,  شماره ثبتی  4579 در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره تتو را گذرانیده است.