+21 44  05  1819       +98919 100 75  29      +98919 540 50  44
کوثر سجراتی, مدرک آموزشی شینیون, مدرک شینیون, آموزش شینیون, مدرک آموزشی شینیون کوثر سجراتی,  مدرک شینیون کوثر سجراتی

خانم کوثر سجراتی,  شماره ثبتی    4550 در مجموعه آکادمی آموزشی چهره سازان ، دوره شینیون را گذرانیده است.